Search Results for: indvandrer

Kære Naser, hvis du vil have min stemme…

naser_khader21.jpg

Generelt set er jeg meget positiv indstillet overfor Naser Khader og Ny Alliance og deres bud på et borgerligt politiske ståsted i det moderne Danmark. Jeg synes blandt andet, at Ny Alliancer er kommet med et rigtig godt bud på en fornuftig indvandrer- og flygtningepolitik, hvor der ganske vist bliver stillet krav, men hvor det menneskelige perspektiv er det bærende. Jeg synes også, at Ny Alliance har et rigtig godt bud på en fornuftig skattepolitik, som både understøtter finansieringen af vores velfærdsmodel og samtidigt motiverer folk til at arbejde og gøre en indsats. Så alt i alt er Ny Alliance et godt bud på et parti, der kan få min stemme ved folketingsvalget den 13. november 2007.

Imidlertid kan jeg ikke lade være med at føle mig usikker på, hvem Naser Khaders og Ny Alliance vil pege på som statsminister efter valget, når det kommer til stykket. Og jeg må indrømme, at jeg har det ikke godt med denne tvivl – for jeg ønsker på ingen måde at stemme på et parti, der pludselig skifter hest og peger på Helle Thorning-Schmidt som ny statsminister. Jeg vil nemlig ikke direkte hjælpe Helle Thorning-Schmidt til magten med min stemme og dermed være med til sikre højere skatter for højtlønnede og virksomheder (for det vil helt sikkert komme) for at kunne finansiere et overdrevent socialdemokratisk “velfærdsparadis”, samtidigt med, at allerede indgåede aftaler som eksempelvis trepartsaftalen bliver omstødt og skal skal genforhandles. Vi har engang før oplevet, hvilke katastrofale konsekvenser det havde for nationaløkonomien, da Anker Jørgensen gik amok i 70′erne og gældsatte Danmark til op over ørene i et misforstået forsøg på at skabe velfærd.

[Read more…]

Spændende partiprogram fra Ny Alliance

ny_alliance3.jpg

Så kom Ny Alliance endelig med deres samlede partiprogram og jeg synes det ser meget spændende ud. Jeg er ikke enig i alting, men jeg synes at det er et meget spændende partiprogram med en god portion nytænkning, hvilket vi virkelig har brug for her i landet. Personligt synes jeg, at de nuværende partier i Folketinget er blevet alt for stive i deres politiske programmer og sjældent eller aldrig følger med i udviklingen i samfundet og verden omkring os.

Jeg håber derfor, at Ny Alliance kommer ind i Folketinget med en god portion mandater efter næste folketingsvalg således, at Ny Alliance rent faktisk kan få gennemført en del af deres politiske program samtidigt med, at de kan få stækket Dansk Folkepartis indflydelse. Jeg satser i hvert fald på, at Ny Alliance kan få gjort noget markant ved skattepolitikken samtidigt med, at de bidrager til, at vi får en mere human og menneskelig indvandrerpolitik.

Båltale fra Skt. Hans Aften ved Karens Minde, Sydhavnen

preben_brandt.jpg

Af Preben Brandt, dr.med. og formand for Projekt UDENFOR og Rådet for Socialt Udsatte

Det er et godt sted at skulle holde båltale: I bydelen Sydhavnen, som stadig med sin mangfoldighed er en levende bydel, en rigtig menneskeby, om end ikke særlig påagtet og under stadig pres fordi den jævnt hen mister nogle af sine vigtige ressourceinstitutioner.

Men her er vi altså på græsplænen foran Karens Minde og om lidt, når jeg har afsluttet min tale, skal bålet tændes og heksen på toppen af bålet sendes til Bloksbjerg. Uanset alle andre grunde til at tænde bålet her ved midsommeren, er der en grund, som vi ikke kan komme uden om: heksen på toppen af bålet skal futtes af. Vi skal skræmme det mørke og farlige væk. Og som vi synger om lidt i midsommervisen, er det ikke bare heksene, der er symbolet på det skræmmende mørke, det er troldene også, og også de skal mindes om, at de er uønskede.

[Read more…]

Denne mand vil jeg gerne støtte

mehmet_aydar.jpg

I dagens udgave af Nyhedsavisen har jeg læst en interessant artikel om den 24-årige tyrker, Mehmet Aydar, som har en kiosk på Jagtvej på Nørrebro. Udover, at det generelt set er en interessant artikel om Mehmet og hans familie, hæftede jeg mig specielt ved, at den unge mand knokler over 80 timer om ugen, for at få økonomien til at hænge sammen.

Jeg må indrømme, at jeg ikke kan lade være med at have stor respekt for Mehmet og den utrolige overlevelsesvilje som han udviser hver eneste dag, syv dage om ugen! Udover at kæmpe for at overleve, synes jeg at Mehmet virkelig gør op med nogle af de fordomme, som en del mennesker har om indvandrer i relation til det, at kunne forsørge sig selv.

For her er tale om en mand, som knokler løs for at forsørge sig selv og sin familie og vel at mærke uden at skele til arbejdstid og lignende. Jeg må sgu indrømme, at Mehmet virkelig er en mand som jeg gerne vil støtte og det har jeg tænkt mig at gøre allerede i morgen.

Jeg skal tilfældigvis forbi Nørrebro i morgen aften til en orienteringsaften om det gode initiativ, “KarriereBiblioteket“, som Nørrebro Bibliotek har lanceret for nyligt. Når jeg nu alligevel er på Nørrebro i morgen, vil jeg selvfølgelig kigge forbi Mehmets kiosk og støtte ham med lidt indkøb. Hvis du skulle være i nærheden af Jagtvej, håber jeg, du vil gøre det samme.

Uambitiøst forlig uden skattereformer

I tirsdags fremlagde et bredt flertal af de politiske partier i Folketinget et forslag til en velfærdsreform. I overskrifter går reformen ud på, at danskerne skal gå senere på pension, studerende skal blive hurtigere færdige med deres uddannelse og der skal flere indvandrere i arbejde. Alt sammen initiativer, der gennemføres over en lang årrække og først vil være fuldt ud implementeret i 2040.

Jeg er det rene med, at nogle af disse reformer tager lang tid om at gennemføre, da der er tale om store forandringer. Der skal derfor være rimelige overgangsordninger for de mennesker, som potentielt set rammes hårdest af ændringerne, eksempelvis som følge af de nye regler på efterlønsområdet.

Personligt forstår jeg imidlertid ikke den diskussionen, der er opstået i forlængelse af velfærdsforliget om, hvorvidt den reelle efterlønsalder ender med at være 62 eller 63 år. Både velfærd og gennemsnitslevealder stiger samtidigt med, at skiftet mod videnssamfundet gør, at der skabes flere jobs, som ikke er fysisk krævende eller nedslidende i samme omfang som for eksempelvis mine forældres generation. Dertil kommer at der bliver færre fysisk krævende og nedslidende job som følge af globaliseringen.

Og da vi alle skal bidrage med indsats og skattekroner i længere omfang end tidligere, for at velfærdssamfundet kan fastholdes og udvikles, bliver vi altså nødt til at blive længere tid på arbejdsmarkedet – vel at mærke dem af os, som godt ikke er fysisk nedslidte. Jeg synes kun at det er fair, at dem, som ikke har et hårdt fysisk arbejde, fastholdes i længere tid på arbejdsmarkedet. Derimod skal personer, som er nedslidte af et hårdt, fysisk arbejdsliv, selvfølgelig kunne komme på førtidspension som 60-årige eller endda før, hvis kroppen bare ikke kan mere.

De hidtidige prognoser siger, at forholdet mellem erhvervsaktive og personer på pension og overførselsindkomst, udvikler sig i forkert retning, siger det sig selv, at der virkelig er behov for væsentlige reformer på området. Derfor er det i sig selv positivt, at der nu er udarbejdet et velfærdsforlig, hvis primære formål at fastholde endnu flere personer i aktiv beskæftigelse.

Men prøv lige at tænke lidt over følgende fakta:

  • Der er 5.427.459 indbyggere i Danmark (pr. 1. januar 2006)
  • Der er ca. 3.000.000 personer i den erhvervsaktive alder
  • Der er ca. 1.100.000 unge under 17 år
  • Der er ca. 800.000 pensionister
  • Der er ca. 900.000 personer på offentlig overførselsindkomst (personer på sygedagpenge, barselsorlov, anden orlov, overgangsydelse, kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse, efterløn, delpension eller førtidspension)

Som tallene desværre viser, er forholdet mellem personer på henholdsvis aktiv og passiv indkomst nærmest chokerende. Det beviser også bare, at det virkelig gælder om at få endnu flere personer til at kunne forsørge sig selv, frem for at vi bare lader denne enorme offentlige byrde stige og stige – det har vi ganske enkelt ikke råd til på sigt, hvis den danske velfærdsmodel som minimum skal opretholdes.

Jeg synes derfor at det er uambitiøst, at regering og folketing ikke vælger at indføje reformer på beskæftigelses- og skatteområdet i velfærdsreformen. Ja, forliget vil skabe flere i arbejde i årene fremover og ja, forliget vil sikre, at folk generelt set blive længere i aktiv beskæftigelse, når reformen er endelig gennemført om over tyve år.

Problemet er bare, at vi skal have endnu flere personer i arbejde, hvis vi virkelig skal fastholde den danske velfærdsmodel. Og når det nu i flere omgange er blevet dokumenteret, at der kan skabes endnu flere nye jobs allerede nu, hvis man gennemføre reelle reformer på beskæftigelses- og skatteområdet, synes jeg at det er uambitiøst af forligspartierne, at de ikke tør tage det fulde skridt.

Men man har lov til at håbe på, at der snart opstår et flertal på mindst 90 mandater, som tør og vil indføre reformer på beskæftigelses- og skatteområdet, for det vil komme os alle til gavn og støtte den danske velfærdsmodel.

Se muligheder i en bedre integration

Her til morgen hørte jeg i nyhederne, at LO tager afstand fra et nyt forslag fra regeringens Tænketank for integration, der netop har udgivet rapporten “Udviklingen i udlændinges integration i det danske samfund”.

Det er en skam, at LO skyder dette forslag ned, for jeg synes at alle arbejdsmarkedets parter – som den mest vitale del af vort samfund – har både en forpligtelse og en fantastisk mulighed for at bidrage aktivt til at forbedre integrationen af indvandrere i Danmark, for ikke at tale om den gruppe af trods alt ikke helt få danskere, der har begrænsede kompetencer og kvalifikationer.

Integrationsforslaget indeholder en anbefaling, som går på tre virkemidler:

  • Indvandringspolitikken ændres principielt således, at der sker en fremtidig lettelse af indvandringsreglerne for velkvalificerede indvandrere. Dette forbedrer dog ikke kvalifikationerne for de indvandrere, som allerede bor i Danmark og reducerer således ikke det store problem med integration.
  • Integrationspolitikken skal derfor styrkes med henblik på at forbedre og øge kvalifikationerne blandt de herboende indvandrere og efterkommere gennem tiltag på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Det skal blandt andet ske gennem en forbedring af tosprogede børns faglige og sproglige kundskaber samt at belønne nyankomne udlændinge, når de kommer lærer dansk og kommer i job.
  • Arbejdsmarkeds- og velfærdsreformer skal være med til at skabe langt bedre beskæftigelsesmuligheder for udlændinge (og danskere) med såkaldte “svage kvalifikationer”. Det kan eksempelvis indebære, at arbejdsmarkedets parter kan aftale en indslusningsløn under mindstelønnen til indvandrere og danskere med svage kvalifikationer således, at det generelt set bliver mere attraktivt for virksomhederne at ansætte flere fra denne gruppe af mennesker. Desuden skal der åbnes for tilskudsordninger til arbejdsgivere, som ansætter indvandrere i lavtlønnede job, der kræver beskedne kvalifikationer.

Personligt synes jeg, at det er nogle gode og fremadrettede forslag og synspunkter, som Tænketanken kommer med i den nye rapport. Og frem for alt er jeg helt enig i Tænketankens vurdering af, at vi som samfund er nødt til at anvende alle tre virkemidler (og måske flere) for at forbedre integrationen. Vi kommer aldrig til at opnå væsentlige forbedringer for den stigende gruppe af indvandrere i Danmark, for ikke at glemme danskere med svage kvalifikationer, hvis vi ikke gennemfører væsentlige ændringer og reformer.

Det primære i nyhedernes behandling af rapporten, går på Tænketankens forslag til indførelse af indslusningslønnen og LO’s holdning til det. Det går primært på, at LO mener, at det ikke hjælper med en indslusningsløn, men at det drejer sig om at give indvandrere de nødvendige kompetencer og uddannelse, så at de bliver parat til arbejdsmarkedet. Jeg kan imidlertid ikke lade være med at føle, at den virkelige agenda for LO er en helt anden, nemlig at de for alt i verden vil undgå at pille ved begrebet mindsteløn. Jeg tror ganske enkelt at de er bange for at diskutere et lavere lønniveau i en overgangsperiode for en gruppe af mennesker, fordi at LO vil føle, at det er en åbning for arbejdsgiverne til at diskutere en reduktion af andre gruppers minimumsløn.

Se muligheder fremfor begrænsninger

Jeg kan heller ikke lade være med at føle, at LO fokuserer på begrænsningerne frem for at se muligheder i forslagene. Dermed kommer LO til at medvirke til en slags skjult diskriminering af indvandrere (og til dels også danskere) med svage kvalifikationer, ved at holde fast i at man skal betale samme mindsteløn til alle, uanset baggrund og uddannelse. Det drejer sig altså ikke kun om kvalifikationer (selvom at det så bestemt er vigtigt), men i endnu højere grad om, hvor hurtigt en ny medarbejder kan skabe konkret værdi for virksomheden.

Uanset, om man vil være ved det eller ej, så har det nu engang har en betydning for arbejdsgivere, at man skal betale samme minimumsløn til en dansker, som har alle kvalifikationer på plads, som man skal betale til en indvandrere, som måske nok på papiret har grundkvalifikationerne i orden, men som ikke er integreret i samfundet og dermed ikke kender til den danske kultur og mentalitet på arbejdsmarkedet. Og selv om at det ikke altid er fair at sammenligne på den måde, kan de fleste arbejdsgivere nu engang ikke lade være med at vurdere, hvad man får ud af at ansætte en dansker kontra en indvandrere og hvor hurtigt at vedkommende kommer ind i jobbet. For jo hurtigere at en ny medarbejdere kommer ind i jobbet, desto hurtigere kan vedkommende være med til at skabe værdi for virksomheden og dermed også være sin løn værd.

Tror meget på indslusningsløn

Jeg tror derfor meget på en slags indslusningsløn for indvandrere, da jeg tror at det vil få mange arbejdsgivere til at åbne sig op for ansættelse af indvandrere med svagere kvalifikationer og forudsætninger, mod at der er råd til at have vedkommende ansat i længere tid, før end at han eller hun for alvor skal begynde at skabe værdi for virksomheden. Og det tager nu engang længere tid at bringe en indvandrere med begrænsende kompetencer op på samme niveau, som en gennemsnitlig dansk medarbejder har, hvilket er helt okay, hvis det altså også giver mening økonomisk set for virksomheden.

Jeg håber derfor, at LO indser at det ikke drejer sig om at der skal åbnes op for en generel diskussion om indslusningsløn eller at der skal lægges pres på mindstelønnen i Danmark – for det mener jeg bestemt ikke at der skal. Det drejer sig om, at et rigt samfund som Danmark har råd til at hjælpe en udsat befolkningsgruppe til at blive selvforsørgende og bidrage til landet som helhed. Derfor må alle – det offentlige, private virksomheder, os som individer og fagforeningerne – bidrage til at forbedre integrationen i det danske samfund, for det kommer os alle tilgode.

Dette gælder også LO og fagforeningerne i almindelighed – I kunne jo i den sidste ende gå hen og få nye medlemmer ud af det :o)